Công ty luôn nỗ lực bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng. Với việc ngày càng thu thập nhiều thông tin cá nhân qua Internet từ đăng ký người dùng, các chương trình trao thưởng, khảo sát người dùng, v.v., việc quản lý và bảo vệ hợp lý thông tin cá nhân của khách hàng đã trở nên ngày càng quan trọng hơn.

Chúng tôi đã thiết lập “Chính sách về quyền riêng tư” dưới đây và cam kết quản lý các trang web của mình để đảm bảo khách hàng luôn an toàn và hài lòng. Chúng tôi luôn chú trọng áp dụng các biện pháp phòng tránh việc sử dụng, tiết lộ, hoặc sửa đổi trái phép thông tin cá nhân mà khách hàng cung cấp.

Khi thu thập thông tin cá nhân qua Internet, chúng tôi luôn tuân thủ nguyên tắc tự nguyện cung cấp thông tin. Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân trong giới hạn cần thiết để hoàn thành mục đích thu thập, và mục đích này sẽ được công bố rõ ràng. Nếu bạn không muốn cung cấp thông tin cá nhân, bạn có quyền từ chối. Trong trường hợp đó, bạn có thể không truy cập được một số dịch vụ mà chúng tôi cung cấp qua trang web của mình.

Mục đích và giới hạn sử dụng thông tin cá nhân

Khi yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ thông báo trước về mục đích thu thập và cách sử dụng thông tin đó. Thông tin cá nhân sẽ chỉ được sử dụng cho các mục đích sau và có thể được dùng cho các mục đích khác như dữ liệu thống kê mà không phân biệt cá nhân:

  • Để cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ bạn mong muốn.
  • Để cải tiến dịch vụ cho bạn.
  • Để cung cấp thông tin về hàng hóa hoặc dịch vụ cho bạn.

Quản lý thông tin cá nhân

Quản trị viên trang web sẽ quản lý nghiêm ngặt thông tin cá nhân đã thu thập, và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn sử dụng, tiết lộ, hoặc sửa đổi trái phép thông tin đó. Khi các điều khoản sử dụng cụ thể được đăng trên trang web, những điều khoản này sẽ được ưu tiên áp dụng so với “Chính sách về quyền riêng tư”.

Chúng tôi nỗ lực bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, tuy nhiên, không thể đảm bảo bảo mật tuyệt đối khi thông tin được truyền cho chúng tôi. Mỗi khách hàng phải chịu trách nhiệm về việc truyền dữ liệu an toàn. Chúng tôi khuyến nghị bạn áp dụng các biện pháp bảo mật khi kết nối với Internet.