Việc thu thập dữ liệu trên website của chúng tôi bao gồm: họ tên, email, điện thoại, và địa chỉ khách hàng trong mục liên hệ. Đây là những thông tin bắt buộc mà chúng tôi yêu cầu thành viên cung cấp khi gửi yêu cầu tư vấn hoặc mua sản phẩm, nhằm đảm bảo rằng chúng tôi có thể liên hệ và xác nhận lại thông tin với khách hàng, đảm bảo quyền lợi tối đa cho người tiêu dùng.

Chúng tôi cam kết bảo mật tối đa dữ liệu cá nhân của người dùng. Việc xử lý dữ liệu cá nhân chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của người dùng, trừ khi pháp luật có quy định khác.

  • Chúng tôi không sử dụng, chuyển giao, cung cấp hay chia sẻ dữ liệu cá nhân của người dùng cho bên thứ ba khi chưa có sự đồng ý của người dùng, trừ khi pháp luật có quy định khác.
  • Chúng tôi tuân thủ các nguyên tắc bảo mật dữ liệu cá nhân theo quy định pháp luật hiện hành.